Vacatures

Voorzitter Omnivereniging SVL

Profiel:
Is een verenigingsmens in hart en nieren.
Is onberispelijk in handelen en gedrag.
Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.
Kan op strategisch niveau opereren, maar houdt overzicht wat op tactisch en operationeel niveau gebeurt.
Heeft lange termijn visie.
Heeft ervaring op financieel, bedrijfskundig en organisatorisch gebied.
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is gesprekspartner voor interne en externe partijen.
Heeft het vermogen om mensen en partijen te (ver)binden, te motiveren en stimuleren.
Is doortastend, heeft inlevingsvermogen en is sociaal.

Taken:
Vertegenwoordigt de belangen van de vereniging zowel intern als extern.
Is woordvoerder en aanspreekpunt van de vereniging samen met de afdelingsvoorzitters.
Zorgt voor een degelijke en duidelijke communicatie naar leden en externe partijen.
Bepaalt samen met het hoofdbestuur de visie en het (lange termijn) beleid van de vereniging.
Neemt initiatieven en begeleidt verbeterprocessen om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, administratief, financieel en sportief op een hoger niveau te brengen.
Borgt en houdt toezicht op processen binnen de vereniging.
Is voorzitter van de algemene ledenvergadering.
Coördineert, stimuleert en delegeert bestuurstaken.
Stimuleert samenwerking tussen afdelingen, commissies en leden.

Secretaris (-esse) Omnivereniging SVL

Profiel:
Heeft affiniteit met verenigingen en/of stichtingen.
Heeft ervaring met administratieve werkzaamheden en –processen.
Is organisatorisch sterk, accuraat en kan efficiënt werken.
Heeft (gevorderde) kennis van Word, Excel, Outlook, Powerpoint en gangbare automatiseringspakketten.
Kan inzicht geven en neemt initiatieven in het verbeteren van administratieve processen.
Communicatief sterk en facilitair.

Taken:
Organiseert/plant omni- en ledenvergaderingen (vergaderagenda), bereidt vergaderingen voor, neemt actief deel aan vergaderingen (adviserend), doet verslaglegging en distribueert verslagen naar belanghebbenden.
Maakt zelf en verzorgt uitnodigingen en correspondentie.
Bereidt communicatie, presentaties en (financiële) overzichten en rapportages voor.
Communiceert omni-zaken naar leden, afdelingen en/of commissies.
Post verwerking (registratie binnenkomende post, distributie, beantwoording, ed).
Beheer (digitaal) archief.
Maakt activiteitenoverzicht.
Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie (aan- en afmeldingen en communicatie hiervan naar de afdelingen) en voor het totaal ledenbestand.
Verzorgt communicatie voor publicaties op de website.

Penningmeester Omnivereniging SVL

Profiel:
Heeft een sterk verenigingsgevoel.
Heeft een financiële en bij voorkeur bedrijfskundige achtergrond.
Is onberispelijk in handelen en gedrag.
Wordt mede verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.
Is fiscaal en juridisch onderlegd.
Is accuraat, analytisch, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en overzicht.
Heeft de nodige expertise in het maken (opstellen) en interpreteren van financiële rapportages, verslagen en (meerjaren-) begrotingen.
Kan financiële gegevens omzetten/vertalen en presenteren naar begrijpelijke taal.
Heeft kennis van gangbare automatiseringssystemen.
Heeft discipline en is structureel en procedureel.
Is sterk in het borgen en bewaken (voortgangscontrole) van processen.

Taken:
Actief deelnemen aan de omni- en algemene ledenvergaderingen.
Periodiek presenteren van de actuele (financiële) status van de vereniging, cq kosten-baten-reserveringen, banksaldi, ed.
Bepalen (financieel) beleid en toekomstvisie tezamen met omni bestuur.
Adviseren in financiële en fiscale zaken alsmede subsidiemogelijkheden.
Het produceren van een (meer-) jarenbegroting.
Verantwoordelijk voor en bewaken van financiële en administratieve processen van alle afdelingen, hierin initiatieven nemen om taken af te kaderen en te delegeren.
Structuren, uniformiteit en procedures in consensus bepalen, vastleggen, borgen en (op voortgang) bewaken.